کوچک کردن وبالا کشیدن سینه ها ، ماموپلاستی کاهنده

کوچک کردن وبالا کشیدن سینه ها ، ماموپلاستی کاهنده

در عمل مامو پلاستی کاهنده هم سینه ها دو تا سه سایز کوچک می سوند وهمبه بالا کشیده می شوند.
در این عمل سینه ها شکل چوانتری به خودگرفته و بالا تر می ایستند.
نوک سینه و هاله دور ان هم کوچک ومناسب می شوند.