کوچک کردن سینه ها ، ماموپلاستی کاهنده ،ماستوپکسی

کوچک کردن سینه ها ، ماموپلاستی کاهنده ،ماستوپکسی

سینه های بزرگ بالاخص پس ازچند بارشیردهی از موارد شایعی است که در خانم هادیده می شودو حجم بزرگی از مراجعات به کلینیک های زیبایی را تشکیل میدهند.
در این عمل سینه ها معمولا ۲-۳ سایزکوچکشده ودر صورت داشتن افتادگی سینه ها به بالا کشیده
می شوند که در جای مناسب خودقرار گیرند.
کوچک کردن هاله قهوه ای دورنوک سینه هم دراین عمل انجام می شود.