سینه کوچک ورشد نکرده ، پروتز پستان

سینه کوچک ورشد نکرده ، پروتز پستان

رشد سینه ها معمولا از زمان بلوغ شروع وتا حدود ۱۹ سالگی ادامه دارد.پس از این زمان
اگر سینه ها رشد نداشتهباشد میتوان باکمک پروتز کمبود رشدراجبران کرد.
پروتز ها انواع مختلف دارند که هرکدام درجای خود کاربردی دارند.