پروتز گونه

گاهی بطو رمادر زادی و گاهی بعلت آب رفتن و تحلیل بافت نرم صورت و گونه، برجستگی گونه از بین میرود. برجستگی گونه ها یکی از عناصر زیبایی در صورت است که برای بازسازی آن میتوان از پروتز گونه استفاده کرد.
یکی از راه های درمان تزریق چربی است.