پروتز چانه

گاهی بطورمادر زادی وگاهی بعلت آب رفتن و تحلیل بافت نرم صورت وچانه ، برجستگی چانه از بین میرود و یا از ابتدا چانه وجودنداشته است. برجستگی چانه یکی ار عناصر زیبایی در صورت است که برای بازسازی آن میتوان از پروتز چانه استفاده کرد و یکی از راه های دیگر درمان تزریق چربی در این ناحیه است.