پروتز ساق ها

اگر ساقهای شما تناسب و قرینگی لازم را ندارد واز پوشیدن جوراب آزرده می شوید،
یکی از راه های درمان استفاده از پروتز ساق است.که تناسب را به ساقهای شما برمی گردا ند و شما از پاهای زیبایی برخوردار حواهید شد.