پروتز باسن

افزایش سن گاهی با افتادگی وتحلیل عضلات باسن همراه است و گاهی اندازه باسن با بدن تناسب ندارد .
در این موارد میتوان حجم از دست رفته را با پروتز جبران کرد، که پرشدگی و سفتی و تناسب به باسن بر می گردد.