عمل جراحی های زیبایی


جراحی زیبایی تلفیقی از هنر بازگرداندن تناسب و تعادل در عضو مربوطه و رفع نواقص و نازیبایی های آن به کمک جراحی پلاستیک میباشد. در این کار جراح پلاستیک میتواند با استفاده از اصول زیبایی، نهایت تناسب و تقارن را به عضور مربوطه بازگردانده و زیبایی مطلوب عضور را پدید آورد. جراح پلاستیک با بکار بردن تمام اصول و قواعد زیبایی، بیشترین تناسب را در عضور مربوطه پدید میارود. بدین ترتیب زیبایی هر عضو در تناسب و تعادل با سایر اعضای بدن تعریف میشود و بهترین نتیجه ممکن بدست می آید.