سینه توبروس

سینه های توبروس یا سینه هایی که کوچک هستند و پایه باریکی دارند واغلب از محل اتصال انها به قفسهسینه کمی بالاتر از سینه مقابل است.