جراحی های کوچک

انجام جراحی های کوچک مانند برداشتن خال وزگیل ، توده های کوچک چربی ، کیست ها و اسکار های مختلف