تزریق چربی در باسن

افزایش سن گاهی با افتادگی وتحلیل عضلات باسن همراه است وگاهی اندازه باسن با بدن تناسب ندارد .
در این موارد میتوان حجم از دست رفته را با تزریق چربی وسلولهای بنیادی چربی جبران کرد.
در این حالت قوام و سفتی باسن بر میگردد. و باسن شکل متناسبی به خود میگیرد.