تزریق بوتاکس

وجود چین وچروک در نقاط مختلف صورت از شکایات اصلی بیماران کلینیک های زیبایی است.
بسیاری از این چین ها در اثر حرکات عضلات صورت در طول زمان های طولانی ایجاد می شوند. ما با کمک بوتاکس میتوانیم انقباضات عضلات را کنترل کرده و به این ترتیب از بوجود آمدن چین ها جلوگیری کنیم. بوتاکس برای همه بیماران از سن ۱۸ تا ۶۵ سالگی توصیه میشود. اثر بوتاکس واقعی ( ونه اثر موارد تقلبی آن) در حدود ۵-۶ ماه باقی میماند.و پس از آن باید آن را تجدید کرد.
پس از تزریق، اثر بوتاکس بتدریج شروع شده ودر ۱۴ روز به حداکثر آن می رسد.