بادی لیفت وبالاکشیدن چین های ران ها

پس از کاهش وزن های شدید یکی ازعوارضی که دیده می شود، وجود چین وجروک وافتادگی در شکم و دور کمر و ران ها است و حتی افتادگی باسن هم با آن همراه است. در جراحی بادی لیفت میتوان اشکالات بوجود آمده را تا حد زیادی اصلاح کرد و فرم مناسبی به اندام ها داد.