اعمال جراحی بازسازی گوش ها

عمل جراحی زیبایی گوش :

بعضی از افراد بطور مادرزادی گوش برجسته و صاف دارند. بطوریکه گوش از سر فاصله گرفته و برجسته می شود. این  حالت میتواندیک طرفه یا دو طرفه باشد.
با عمل جراحی زیبایی گوش این برجستگی صاف شده وگوش ها به حالت طبیعی برمیگردند.
ورم وکبودی حدودیک هفته ادامه دارد. ونتایج کامل پس از یکماه دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبـــــــــــل عمـــل

بعـــــــد عمـــــــل

برای مشاهد تصاویر بیشتر کلیک کنید