اعمال جراحی بازسازی سینه ها

عمل جراحی کوچک کردن سینه ها:

خانم های با سینه های بزرگ از سنگینی واحساس فشار در سینه ها واحساس کشیدگی درگردن وپشت وسینه ها و بازوهاوشانه  رنج می برند. احساس عدم رضایت از خود هم در انها وجود دارد. عدم احساس رضایت روانی و عدم اعتماد به نفس نیز در اینان بسیار دیده میشود.
اگر شما سینه های بزرگی دارید که فعالیت های روزانه شما رامحدودکرده و موجب درد وفشار شده است، عمل جراحی کوچک کردن سینه ها میتواندبه شماکمک کند.

علائم اینحالت شامل:

– درد در پشت و گردن وشانه ها
-احساس ناراحتی درشانه هاوفرورفتن وگودافتادگی محل بند شانه سوتین
-محدودیت در فعالیتهای روزانه
– قرمزی وحساسیت در چین زیر سینه ها
– افتادگی سینه ها
– کشیدگی پوست سینه ها و بزرگ شدن دایره قهوه ای آن
در اینموارد میتوان عمل کوچک کردن سینه هاراانجام دادو بهترین زمان بعد از ۱۹سالگی است.
عموما بعداز این عمل میتوان شیر دهی راهم انجام داد. واین عمل باعث عدم توانایی در شیردهی نمیشود.
پانسمان  از ۴-۷روزادامه دارد.وپس ازان به مدت ۳-۶ماه بایستی از سوتین های فشاری استفاده کرد.
پس از ۲-۳ روزمیتوان حمام کرد.فعالیتهای سبک و روزانه از روزدوم شروع می شود.
نتیجه نهایی پس از چند ماه  مشاهده میشود.
در اینعمل میتوان  ۲ سایز یا بیشتراز سایز سینه هاکم کرد.

بزرگ کردن سینه ها:

برای بسیاری ازبانوان سایز سینه ها از اهمیت بالایی برخورداراست
و کوچک بودن سینه ها  موجب میشود از بسیاری از لباسها نتواننداستفاده کنند و احساس عدم رضایت ازخود را به انهامیدهد. گاهی نیز سایز دو سینه متفاوت است وبایستی اصلاح شود.
بزرگ کردن سینه ها راهی است که بتوسط آن میتوان پربودن ، برجستگی ،ظاهر طبیعی و تعادل وتوازن بین سینه هارا تامین کرد.
بزرگ کردن سینه ها بتوسط قرار دادن پروتز در سینه ها انجام میشود. وپس ازآن همه فعالیت های طبیعی فرد قابل انجام است. وحتی میتواند شیردهی راانجام دهد.
عمل جراحی نصف روزدر بیمارستان یا کلینیک بطول میانجامد . بیمار پس از ۳-۱۰ روزمیتواند به کارهای عادی خود بپردازد.
محل جراحی در زبر سینه ها است ودر طول زمان بتدریج محووبسیارکم می شود.
پس ازعمل ، سوتین پزشکی را به مدت چند هفته بایستی استفاده کرد.
نتیجه عمل پس از عمل قابل مشاهده است ونتیجه نهایی پس از چندهفته دیده میشود. وبیمار از اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهد شد.

 

 

 

قبـــــــــــل عمـــل

 

 

بعـــــــد عمـــــــل

 

 

برای مشاهد تصاویر بیشتر کلیک کنید